Landbouw

Landbouw voorziet de maatschappij van energie in de vorm van voedsel. Planten groeien op basis van zonne-energie, CO2, water en voedingstoffen in de bodem.

Voor de groei zijn de beschikbaarheid van water en voedingstoffen, met name stikstof, vaak limiterend. Door te oogsten, worden voedingstoffen afgevoerd en verschraalt de bodem. Als we willen blijven oogsten dan zullen we de voedingstoffen terug in de bodem moeten brengen en zullen we de kringloop moeten sluiten. In het huidige landbouwsysteem bestaat de kringloop die voedingstoffen uit de maatschappij terugbrengt naar de landbouwgronden niet meer. Er worden aldoor ‘nieuwe’ voedingstoffen aangevoerd in de vorm van kunstmest. Net als fossiele brandstoffen raken echter ook winbare fosfaat- en kaliumreserves uitgeput en het vastleggen van stikstof is een erg energie intensief proces. Door de grote hoeveelheid voedingstoffen die gebruikt worden, verdwijnen er ook veel voedingstoffen uit de landbouw naar de omgeving met vele milieuproblemen tot gevolg. Door bijvoorbeeld industrialisering van de landbouw, toename van transport ten behoeve van de landbouw en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt de voedselsector in de westerse wereld meer energie (veelal uit fossiele brandstoffen) dan dat er energie aan de maatschappij wordt geleverd (als voedsel). Kortom, de moderne landbouw is een volstrekt tegennatuurlijk en overspannen systeem, waarin geen ruimte meer is voor natuur.

Bij Galama Sustainable Solutions kijken we op een integrale manier naar de landbouw. Wij zijn van mening dat een duurzame landbouwsector in de eerste plaats weer terug moet naar de basis: produceren in en met respect voor de natuurlijke omgeving.

Om blijvend voedsel te kunnen leveren zullen kringlopen moeten worden gesloten. Dit geldt zowel voor kringlopen binnen de landbouw als de kringloop landbouw – maatschappij. Goed boeren begint bij een goede bodem. Het leven dat in deze bodem aanwezig is, vormt de basis van de voedselproductie en het hele natuurlijke ecosysteem op het land. Goed eten begint bij gevarieerd eten. Een natuurlijk landbouwsysteem zorgt voor variatie en een breed aanbod van voedingstoffen en sporenelementen. Veehouderij kan op vele manieren worden ingepast en is zelfs essentieel voor een duurzame voedselvoorziening, maar het aantal dieren zal nooit de lokale natuurlijke draagkracht mogen overschrijden. We zullen altijd voedsel moeten blijven produceren, aangezien dit een primaire levensbehoefte is. Om dit mogelijk te maken zullen we duurzaam moeten werken. Wij zien vele kansen voor duurzame voedselproductie, het vastleggen van CO2, waterberging en waterzuivering. Tevens zien wij kansen om ruimte te creëren voor biodiversiteit en een gevarieerd, natuurlijk landschap waarin de strikte scheiding tussen natuur en landbouw vervaagd.