ARENA – Innovatie Platform Regeneratieve Landbouw Noord Nederland

Omdat wij een duurzame wereld voor ogen hebben en inzien dat duurzame landbouw de basis van elke duurzame civilisatie is, werken wij actief mee aan de oprichting van ARENA. Dit is een innovatie-platform op het gebied van regeneratieve landbouw: een brug tussen boeren en wetenschappers, tussen academische concepten en de praktijk van alle dag. Ook bedrijven, overheden en andere partijen worden bij dit netwerk betrokken om te co-innoveren en opgedane innovaties aan impact te laten winnen. Regeneratieve landbouw is gericht op herstel van de levende bodem en het coöperatief werken van landbouw en ecologie. Landbouw als drijvende kracht achter een grote mate van biodiversiteit, ecologie als drijvende kracht achter een gezond voedselproductie systeem.

De landbouw staat voor een transitie, in deze transitie staan het herstellen van het bodemleven, het verminderen van de externe input in de landbouw, gezonde producten, dieren en voeding en een beter verdienmodel voor boeren centraal. Regeneratieve landbouw kan bijdragen aan het oplossen van vele maatschappelijke problemen, denk aan:

 • Stikstofprobleem
 • Fijnstof
 • Fosfaatprobleem
 • Hoog (indirect en direct) energetisch verbruik per hoeveelheid geproduceerde energie in voedsel, bio-energie en materialen.
 • Verschralende bodems (verwoestijning)
 • Grote waterverbruik van de landbouw
 • Klimaatprobleem (door verlagen CO2 concentratie)
 • Hoge uitstoot van broeikasgassen, zowel direct als indirect (CO2, methaan, N2O)
 • Verlies van biodiversiteit
 • Vermesting van natuurgebieden en water
 • Landschappelijke kwaliteit buiten gebied
 • Gebruik van antibiotica in veehouderij
 • Bestrijdingsmiddelen resten in voedsel, bodems en (drink)water
 • Droogteschade door grondwateronttrekking, bijv. t.b.v. drinkwater
 • Voedingsmiddelen met lage gehalten aan vitaminen, mineralen, sporenelementen en stoffen die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden (bv gunstige omega 3/6 verhouding).
 • Overconsumptie van ‘junkfood’ (empty-calories)
 • Voedselverspilling
 • Hoge kosten gezondheidssector (gezonde bodem, gezonde voeding, gezonde mensen)

Het opzetten van het ARENA platform doen we in samenwerking met o.a. de Rijksuniversiteit Groningen, MulderAgro, Kairos Regenerative Agri&Food Systems, CO2L Farming advies, Vroom’s Communicatie, Van Hall Larenstein, Wetsus, Wageningen University & Universiteit Utrecht. (zie ook: http://www.pablotittonell.net/2021/06/the-arena-innovation-platform/).