Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging

Rapportage met actuele inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over vorming en behoudt van bodem organische stof en de implicaties voor graslandbeheer in het veenweidegebied

Deze literatuurstudie op het gebied van bodem organische stof en regeneratief bodembeheer is door Galama Sustainable Solutions uitgevoerd als onderdeel van de ‘verkenning koolstofvastlegging en broeikasgasemissiereductie in veenweide – effecten van grasland- en slootbeheer’ (A&W-rapport 22-303) dat in opdracht van de provinsje Fryslân is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek (A&W), Witteveen+Bos en Galama Sustainable Solutions.

klik hier voor het downloaden van een pdf van de publicatie: 202302 GSS Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging def