By

Galama@SUSsolutions
Van juli 2022 t/m mei 2023 werkte Galama Sustainable Solutions aan een project op het gebied van slimme lokale energiesystemen. Dit leverde een uitgebreide rapportage op waarin we ingingen op de concepten, experimentele projecten, hardware, software, actuele ontwikkelingen, juridische kaders, de operationele modellen, businesscases en het potentieel. Een rapport met vele sleutelinzichten in de energietransitie....
Read More
Galama Sustainable Solutions werkt op dit moment aan de afronding van een goed overzicht van ‘Regeneratieve bodemindicatoren’ voor de SoilBeat software. Er zijn veel manieren om naar de bodem en het bodemleven te kijken en afhankelijk van de vraag kunnen er verschillende methoden worden gebruikt. Over het algemeen is de primaire interesse om de bodemkwaliteit...
Read More
Het is tijd voor een omschakeling in het denken over landbouw, een paradigmaverschuiving. Het is tijd voor een agrarisch systeem dat het gouden zonlicht de wereld laat vergroenen: ‘de GoudGroene transitie’. In deze publicatie geeft Oane Galama een beschouwing met perspectief voor echt duurzame landbouw en een duidelijke visie op de benodigde ontwikkelrichting van de...
Read More
Dit adviesrapport is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven en daarbij behorende ecosysteemdiensten centraal staan. De grond laten werken voor het bedrijf en tegelijkertijd meer ruimte maken voor (bodem)leven in het bedrijf en daarmee ook voor biodiversiteit. Natuurlijke weerbaarheid opbouwen, het natuurlijke productievermogen van de grond opbouwen, verbetering van...
Read More
Dit project is gedurende 2023 in opdracht van, en in samenwerking met CO2L Farming Advies uitgevoerd. GSS heeft de rapportage en projectleiding verzorgt. Het uiteindelijk adviesrapport (pdf rapportage) is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven en daarbij behorende ecosysteemdiensten centraal staan. De grond laten werken voor het bedrijf en...
Read More
Galama Sustainable Solutions werkt op dit momemnt aan verschillende praktijkprojecten op het vlak van regeneratieve landbouw waarin onderzoek naar bodemleven en herstel hiervan centraal staat. Produceren op basis van de natuurlijke kracht van het landschap met weinig kosten aan de aanvoer- en oplossingenkant en vele baten voor boer, vee en ecosysteem.
Read More
Het project ‘WaterWarmth’ (omvang 8 miljoen) dat Galama Sustainable Solutions in opdracht van de provinsje Fryslân heeft ontwikkeld is goedgekeurd en zal in de zomer van 2023 worden opgestart. We zijn er trots op dat project, waarvan de aanvraag volledig is geschreven door GSS, we het consortium bestaande uit 22 partners uit 6 landen hebben...
Read More
Rapportage met actuele inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over vorming en behoudt van bodem organische stof en de implicaties voor graslandbeheer in het veenweidegebied Deze literatuurstudie op het gebied van bodem organische stof en regeneratief bodembeheer is door Galama Sustainable Solutions uitgevoerd als onderdeel van de ‘verkenning koolstofvastlegging en broeikasgasemissiereductie in veenweide – effecten van...
Read More
apr. 2022 – dec. 2022 Meewerken met de ontwikkeling en indiening van een Interreg North West aanvraag (AquaCOM) op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen. Samenstellen van een consortium bestaande uit 9 partners uit 5 landen uit het Interreg North-West Europe gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân, o.l.v. Ballyhoura Development CLG. “AquaCom aims to enable...
Read More
nov. 2022 – dec. 2022 Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden. Inventarisatie van huidige kennis. In semenwerking met Altenburg & Wymenga en Witteveen+Bos. (foto: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen U.A.)
Read More
1 2 3